මානව ගමන් මග වෙනස් කල අපූරු චාරිකාව-4

 

පෙර ලිපියේදි ආපසු එන ගමනේදි ශැන්ග් චියෑන් ඇතුළු කණ්ඩායම නැවතත් ශියොන්ග්නු ... Read more

මානව ගමන වෙනස් කල අපූරු චාරිකාව-3

මින් පෙර ලිපියේ දි ශැන්ග් චියෑන් වර්තමාන බැක්ට්‍රියාවට පැමිණ යුඑට්'සි ගෝත්‍රය මුණ ... Read more

මානව ගමන් මග වෙනස් කල අපූරු චාරිකාව-2

පසුගිය ලිපිය ඔස්සේ ශන්ග් චි‍යැන් පිළිබඳවත් ඔහුගේ චාරිකාවේ ආරම්භය හා ඔහු සිරකරුවෙකු ... Read more