නවක ක්‍රීඩා පිටියේ පැසිපන්දු අසිරිය

2019 - නවකයන්ගේ මහා ක්‍රීඩා මංගල්‍යයයේ අවසන් දින කිහිපය ගෙවෙමින් පවතී. කුමන පීඨය ජය කිරුළ ... Read more

නවකයන්ගේ පැසිපන්දු තරඟාවලියේ උණුසුම…

වර්ෂ 1891 දී ජේම්ස් නයිස්මිත් නැමති ඇමරිකානු පුද්ගලයා ප්‍රථම වරට පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ... Read more

පැසිපන්දු තරගාවලිය අවසන් වේ….

පසුගිය මාර්තු දෙවන දින කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතා උණුසුම් වාතාවරණයක් ඇති විය. ... Read more
Tagged :