අඩුවක් නෑ කෙම්මුර දවසකම හැම

"අඬ අඬා දුක කිය කියා එන කට්ටිය, හිනහ වෙවී සතුටින් ආපහු යන තැනක් මම මගෙ මේ ඇස් දෙකෙන් දැකල තියෙනව නම්, ... Read more
Tagged : /