තේමා විරහිත වදනට සිත් රිසි වාරුවක්

නෙත් සෙවූ ඔබේ රුව හිත් කොනක සැඟවිලා... සිත සෙවූ පෙම් හැඟුම සිත් රැසක තනි වෙලා... දුර ගෙවූ සුසුම් ... Read more
Tagged : / /

මිරිඟුව සහ කඳුළු උල්පත

හුඟාක් බලාපොරොත්තු තියා ගත්ත දේවල් නොලැබුණාම දුක හිතෙනව තමයි... හැබැයි ඒ බලාපොරොත්තු නැති ... Read more

සබඳ, අපි නාඳුනන හිත් දෙකක් නොවුණි…

ඇරඹුමක් නැති අප්‍රකාශිත ප්‍රේමයකට ලියවුණත් කවි ගී පන්හිඳට නොදැනීම කෙළි තුඩේ ... Read more