වරදක් නොකරම යදිනෙමු සමාවක්

සෙයිලමෙ සරදම් පද නැත          නිමාවක් සසරෙදි පෙර එකටම වුණු          පමාවක් මිනිසත් බව ලැබුවත් ඇත      ... Read more