දුප්පත්කමත් රැලි නැති කූඩුවක් වැනී

දවස පුරා ළය දවනා නොනිමි ගිනී රත් කළ යවුලෙන් සිරුරට තදින් ඇනී හිත පාරන නැතිබැරිකම ... Read more

Tagged : / /