உலக பேசுபொருள் – COVID-19

2020 ஆம் ஆண்டின் பாரிய சோதனையாக COVID-19 ஐ அறிமுகப்படுத்தலாம். இதன் ஆரம்பம் சீனாவின் ஹூபே மாகாணத்தின் Wuhan ... Read more