සබඳ, අපි නාඳුනන හිත් දෙකක් නොවුණි…

ඇරඹුමක් නැති අප්‍රකාශිත ප්‍රේමයකට ලියවුණත් කවි ගී පන්හිඳට නොදැනීම කෙළි තුඩේ ... Read more

අයිතියක් නොමැති ක්‍රෂ් එකක්

හිත ඇතුලෙ ආදරේ මහමෙරක් වගේ ඇති තාම හිත හඬනවා ඒත් නුඹ දන්නෙ නැති කෙලෙස හිත බැඳුණා ද දුටු දිනම ඔබේ ... Read more
Tagged : /