වර්තමාන අධ්‍යාපනය සදාචාරවත් සමාජයක් නිර්මාණය කරයි ද?

සමාජය වූ කලී විවිධ මනෝ භාවයන් විඝටනය වන ස්ථානය යි. කුඩා දරුවාගේ සිට මහල්ලා දක්වා ... Read more

අධ්‍යාපනය මතින් නව ලෝකයක් කරා…

'අධ්‍යාපනය' යන වදනෙන් සරලව ම අදහස් වන්නේ යම් දෙයක් ඉගෙන ගැනීම යි. මව් කුස පිළිසිඳ ... Read more