බලා හිඳින්නම් දේවී…

බෝගම්බර දිය පතුලේ සැතපෙන මගෙ දේවී ඈ මුව පිපි සුමුදු සිනා මා හද හඬවාවී...   ඔබෙ සුසුමන් ... Read more

නුඹ තරම් සොඳුරු කවියක් නැහැනේ රාජිනී

මට සිංදු කියන්නටවත්, ලියන්නටවත් බැරි ය. නමුත් සිංදු යනු මගේ හැඟීම් සැම විට ම අවදි කරවන, ... Read more