ටික දවසක් ඉවසාපන් පින්බර දේවී

නුවර එළියෙ, පූලෑව ගම්මානයේ, ටිකක් දුරින් දුරින් පිහිටා තිබුණු, ගෙවල් දෙකක බොහොම ... Read more

Tagged : / /