පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගිකරණය කරන්නේ කෙසේද? – 6

  වායු යෝධයන්ගේ තාපමය වර්ගීකරණය  ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ලිපියේදී සිදු කරනු ලැබේ. වායු යෝධයන්ගේ ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේ ද?-5

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණයේදි පාදක කරගත යුතු සාධක පිළිබඳව මෙම ලිපියේ දී අනාවරණය කරන අතරම, ඒ අනුව ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?- 4

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වැඩි වශයෙන් සොයා ගැනීමත් සමග ඒවා වර්ගීකරණයට තාරකා විද්‍යාඥයන් පෙලඹුණු අතර එසේ ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?-3

පෙර ලිපිය හරහා පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය හදුන්වා දෙන ලද අතර එම වර්ගීකරනයේ අනිකුත් ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද-2?

පෙර ලිපියේ පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකණයෙහිලා වැදගත් වන පිටස්තර ආවර්තිතා වගුව ... Read more

පිටසක්වල ග්‍රහලෝක සොයාගන්නේ කෙසේද?-3

මින් පෙර ලිපියේ අසම්පාතන ක්‍රමවේදය පිලිබඳව පැහැදිලි කරන ලද අතර මෙහිදි එම ක්‍රමවේදයේ වාසි හා ... Read more
Tagged :