සියවස් පුරන කොළොම්තොට විදු පීඨය…

“පුතා කැමති ලොකු වෙලා Doctor කෙනෙක් වෙන්න ද? Engineer කෙනෙක් වෙන්න ද?”

Read more

සොයුරු දම් බැඳ තබමු පියවර…

ගෙවුණි දින සති සිහින දකිමින වරම් දිනනට සොඳුරු සරසවි සඵල වුණි පැතු ලෙසින් සැම හද පහස ලැබ අද පුරයෙ ... Read more

වාර්ෂික පැළ අලෙවිය 2016, ශාක විද්‍යා සංගමය

ගහ කොළ පණ නල මෙන් සුරකින දන නැත කිසි දින ලොව වියැකෙන්නේ...
සොබාදහමේ අපුර්වත්වය මොනවට ... Read more