දෙවියො දීපු කිසිවක් නම් නෑ අපිට

'කෝ අම්මා' කියල අහන හැම මොහොතකම, පුංචි හිනාවක් පාල, අප්පච්චි නම් කිව්වෙ, 'අර ඉන්නෙ පැටවුනේ අපි දිහා ... Read more
Tagged : /