ලේ කිරි කඳුළු…..

ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන මේ භව කතරේ දිය බිඳක් සොයා ඇවිද ගියේ නිසොල්මනේ විටෙක මුලා වූවත් දැක මිරිඟු ... Read more

පිය සෙනෙහසට කවි ගී ලියැවුණා මදී

ලේ මස් පුරා දිවෙනා පෙම් ගඟුළ ලැදී ඇති හැකි ලෙසින් හැම සම්පත් සුවය සැදී සිනහව සතුට කැප කළෙ කිසි ... Read more
Tagged : /

අවසානයේදී… ඔහුත් මනුෂ්‍යයෙක්ම ය.

මේ කතාවේ වස්තු බීජය වෙන්නේ, ඔහුයි. ඇත්තටම කව්ද මේ ඔහු? ඔහු මේ කතාවට එකතු වෙන්නේ මීට ... Read more

Tagged :