පිය සෙනෙහසට කවි ගී ලියැවුණා මදී

ලේ මස් පුරා දිවෙනා පෙම් ගඟුළ ලැදී ඇති හැකි ලෙසින් හැම සම්පත් සුවය සැදී සිනහව සතුට කැප කළෙ කිසි ... Read more
Tagged : /

අවසානයේදී… ඔහුත් මනුෂ්‍යයෙක්ම ය.

මේ කතාවේ වස්තු බීජය වෙන්නේ, ඔහුයි. ඇත්තටම කව්ද මේ ඔහු? ඔහු මේ කතාවට එකතු වෙන්නේ මීට ... Read more

Tagged :