ඉගෙන (නො)ගත් ආදර පාඩම

බැල්මක් හෙළා යන්නට පමණක් හුස්මක් දුරින් ඉන්නට විතරක් දැක නෙත සනසා ගන්නට පමණක් හමු වන්නට ඇති අප ... Read more

සබඳ, අපි නාඳුනන හිත් දෙකක් නොවුණි…

ඇරඹුමක් නැති අප්‍රකාශිත ප්‍රේමයකට ලියවුණත් කවි ගී පන්හිඳට නොදැනීම කෙළි තුඩේ ... Read more