ඉගෙන (නො)ගත් ආදර පාඩම

බැල්මක් හෙළා යන්නට පමණක් හුස්මක් දුරින් ඉන්නට විතරක් දැක නෙත සනසා ගන්නට පමණක් හමු වන්නට ඇති අප ... Read more