සබඳ, අපි නාඳුනන හිත් දෙකක් නොවුණි…

ඇරඹුමක් නැති අප්‍රකාශිත ප්‍රේමයකට ලියවුණත් කවි ගී පන්හිඳට නොදැනීම කෙළි තුඩේ ... Read more

ඔහු මගේ මිතුරාය…ඒත් මහ නපුරාය…

ඇරඹුමක් නොදන්නා බැඳීමක් මෙමට ඇත. කවදා කෙලෙස ඇති වූ මිතුදමක්දැයි නොදන්නාමුත් දැන් ඒ ... Read more

Tagged : / /