ඔහු මගේ මිතුරාය…ඒත් මහ නපුරාය…

ඇරඹුමක් නොදන්නා බැඳීමක් මෙමට ඇත. කවදා කෙලෙස ඇති වූ මිතුදමක්දැයි නොදන්නාමුත් දැන් ඒ ... Read more

Tagged : / /