පඬුවස්නුවර මහසිරි පිරි රාත්‍රිය

වෙලාව නම් රෑ දහය හමාරට විතර ඇති, පොඩ්ඩක් නිස්කලංකෙට ඉස්තෝප්පුවට ආව විතරයි දැනිච්ච ... Read more