සිංහලෙම්ම කිව්වොත් ඒ බඩගින්න

"ඉන්නෙ කන්නද, කන්නෙ ඉන්නද" පුංචී වගේ පෙනුණට සෑහෙන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක්. කෑවත් බෑ, නොකෑවත් බෑ,, කොච්චර ... Read more
Tagged : / /