පූදින මල් කැකුළුවල ළමා ලෝකය තුරුණු ඇසින්…

පුංචි කාලෙ අපේ ලෝක ළමා දිනය බැඳුණෙ අකුරු කරපු ඉස්කෝලෙ එක්ක. රස ම රස අයිස්ක්‍රීමක් කන ... Read more

සිංහලෙම්ම කිව්වොත් ඒ බඩගින්න

"ඉන්නෙ කන්නද, කන්නෙ ඉන්නද" පුංචී වගේ පෙනුණට සෑහෙන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක්. කෑවත් බෑ, නොකෑවත් බෑ,, කොච්චර ... Read more
Tagged : / /