” පිය සෙනෙහසට කව් ගී ලියැවුණා මදී…….. “

ජීවිතය නමැති පොතේ පිටු පුරවන කතුවරයන් වන්නේ අපය. ඒ ජීවිත කතාව පරිපූර්ණ,  අර්ථවත් දෙයක් වීමට එයට ... Read more