මානව ගමන් මග වෙනස් කළ අපූරු චාරිකාව-1

මානව ශිෂ්ඨාචාරය වෙනස් කළ දේශ ගවේෂකයන් නම් කරන්න යැයි ඔබට පැවසුවහොත් ඔබ නිතැනින් ... Read more

ඉසුරුමුණිය නුරාවත

ඔයා විශ්වාස කරන එකක් නෑ මේ කිව්වට! "තිසා වැවෙන් නාලා පිරිසිදු වෙලා, රන්මසු උයනෙ සැතපිලා විවේක ... Read more