තියුණු තරග මැද SLUG හොකී පිටිය උණුසුම් වෙයි.

එකම කිරුළක බලාපොරොත්තුවෙන් රොද බැඳුණු ශ්‍රී ලාංකේය සරසවි විද්‍යාර්ථීන්ගේ මහා කෙළි ... Read more

Tagged : / /

හොකී සමඟින් කෙළි වසන්තය ඇරඹෙයි.

එකම කිරුළක් වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු දල්වාලමින් කොළඹ සරසවි කෝඩුකාරයින්ගේ මහා කෙළි ... Read more

නවක හොකී තරග නිමා වේ…

විද්‍යා පීඨය, කළමනාකරණ හා මුල්‍ය පීඨය, නිති පීඨය, වෛද්‍ය පීඨය,කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක ... Read more
Tagged :