ආත්මාර්ථකාමී තව්තිසාවන්

පරවෙන මැලවෙන සුවඳ වියැකෙන මල් පූජා කර නොවියැකෙන පැතුමන් පතන   පුංචි හුළඟටත් ... Read more