අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය අත්පන්දු තරගාවලිය

2018 ජූලි මස 21, 22 හා 23 තෙදින පුරා, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති අන්තර් ... Read more

මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාගාරය උණුසුම් වේ!!!

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ බැඩ්මින්ටන් තරඟ ජූලි මස 20, 21 සහ 22 යන තෙදින ... Read more

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රිකට් ශුරතා තරගාවලිය…

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ක්‍රිකට් ශුරතාවය දිනාගැනීමට කොළඹ ... Read more