කැදැල්ල රැකගන්න රජුනි !!

"මගේ වේලපත්කඩේ කියවුණු කතාව... නෑ,නෑ,, කොහෙත්ම වෙන්න දෙන්න බෑ.මට කෙසේවෙතත්, මේ පොඩි උන් දෙන්නා.." ලංකා ... Read more
Tagged : / /