නර්තනාවී වෙත ලියූ චම්පු කාව්‍යයක්…

හැම ලයිට් කපන පැය දෙකාහමාරක ම මට කවි සිතිවිලි පහළ වෙනවා. හවස් යාමයේ ඉර බැස යන, සඳ ... Read more

Tagged : / /

ඉගෙන (නො)ගත් ආදර පාඩම

බැල්මක් හෙළා යන්නට පමණක් හුස්මක් දුරින් ඉන්නට විතරක් දැක නෙත සනසා ගන්නට පමණක් හමු වන්නට ඇති අප ... Read more