හේතුවක් නොදැණුනත් පන්හිඳත් හඬනවා

සඳකටත් පායන්න අඳුර මඟ කියනවා තරු ළඟත් හැංගිච්ච හීනයක් තියෙනවා හැම ගඟම ගලාගෙන සයුරටම ... Read more
Tagged : /