හේතුවක් නොදැණුනත් පන්හිඳත් හඬනවා

සඳකටත් පායන්න අඳුර මඟ කියනවා තරු ළඟත් හැංගිච්ච හීනයක් තියෙනවා හැම ගඟම ගලාගෙන සයුරටම ... Read more
Tagged : /

පෙරවදන ඇති පසුවදන නැති නිමා වූ පෙම් කතාවක්

හිමිවෙලා අහිමිවී මඟහැරුණු ප්‍රේමයක් තිබේ හැම හදවතක යටගැහුණු රාවයක් ප්‍රේමයට නැත මාන කියා ... Read more
Tagged : /

නොයෙන නොමියෙන පෙමක්

යලිත් නොඇසෙන නුඹෙ සිනා රිදුම් දෙයි මගෙ සිත පුරා මතකයන් යලි යලි මවා සිත පුරා සක්මන් කළා හීනයක අග ... Read more
Tagged : / /