ලෝක සියදිවි නසාගැනීම් වැළැක්වීමේ දිනය

අද සැප්තැම්බර් මාසෙ දහවැනිදා, අද තමයි ලෝක සියදිවි නසාගැනීම් වැළැක්වීමේ දිනය.

Read more