වෙනස් නොවෙනා බැඳීමක්

තෙරක් නොපෙනෙන අහස් වියනේ සදා දිදුලන තාරකාවිය සඳක් නැතිදා බොහෝ අගනා රටා මවනා සිත්තරාවිය දනන් තුඩ ... Read more
Tagged : / / /