මඟුල් මුදු (අ)හිමි අම්මා

පියෙක්  නම් ලද ලෙයක අයිතිය කටු නොගෑවට නීතියෙන් රන්හුයෙන් ගිලිහුණු ඇඟිල්ලක කඳුළු පැල්ලම් තව ... Read more

පරණ තෑගි බල බල මා සැනසෙනවා

මසකට වරක් නන් විසිතුරු    පුරෝගෙන අහසට තරම් ළෙන්ගතු පෙම    දරාගෙන උකසට ගත්තු පිය පදවිය          ... Read more
Tagged : / / / /