පරණ තෑගි බල බල මා සැනසෙනවා

මසකට වරක් නන් විසිතුරු    පුරෝගෙන අහසට තරම් ළෙන්ගතු පෙම    දරාගෙන උකසට ගත්තු පිය පදවිය          ... Read more
Tagged : / / / /

ජීවේ පොවන උල්පත ඔබයි….

බබා නැගිටලා බලන්න ඔයාට e mail එක ඇවිල්ලද කියලා.. " උදේ පාන්දර අම්මගෙ කියවිල්ලෙන් නැගිට්ට මට අම්ම කතා ... Read more
Tagged : /