සාපයක් ලද කතක් 

දෙනෙතට උනපු කඳුළැලි උහුලන්න බැරි තරමට හිත හයිය කර ගත්තාට දෙතනට උරපු කිරි කඳු උහුලන්න ... Read more

ලේ කිරි කඳුළු…..

ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන මේ භව කතරේ දිය බිඳක් සොයා ඇවිද ගියේ නිසොල්මනේ විටෙක මුලා වූවත් දැක මිරිඟු ... Read more