ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය නිල් මානෙල්ද??

  බොහෝ දෙනෙක්, මෙතෙක් කල් නිල් මානෙල් ලෙස හදුනා ගත් ශාකයත් නිවැරදි නිල් මානෙල් ශාකයත් පිළිබද ... Read more

ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය නිල් මානෙල්ද??

ඇත්තටම ප්‍රශ්නය අසම්පූර්ණයි.... මට අහන්න අවශ්‍ය උනේ ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය නිල් මානෙල්ද ?? ... Read more