දහසක් හදවත් තුළ හෘද ස්පන්දනය වැඩි කරමින් දැල් පන්දු තරඟාවලිය නිමා විය…

1890 වසරෙ පටන් අද දක්වා ලෝකවාසී ක්‍රීඩා ලෝලීන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් ලෙස නෙට් ... Read more

දැල් පන්දු ශූරතාවය නීති පීඨයට – දෙවන හා තෙවන ස්ථාන විද්‍යා  පීඨයට

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය නවක සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ සයවන දිනය දැල්පන්දු ක්‍රීඩාව සමඟින් නිමාවට ... Read more
Tagged :