සොයුරු දම් බැඳ තබමු පියවර…

ගෙවුණි දින සති සිහින දකිමින වරම් දිනනට සොඳුරු සරසවි සඵල වුණි පැතු ලෙසින් සැම හද පහස ලැබ අද පුරයෙ ... Read more