යටත්විජිතකරණය හමුවේ සරණාගතයාගේ ඉරණම ලියූ නිහඬ පන්හිඳ

ඇඩම් ස්මිත් මහත්මා සුපුරුදු පරිදි නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන් පුද්ගලික ව ... Read more

Sense-sational Science: Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021

What makes us who we are? This deep, philosophical question is one that mankind has been struggling to find answers to. Most argue that our lives are amalgamations of our sensory experiences – each of those providing a unique ... Read more

Asymmetric Organocatalysis: Precise Tool That Made Chemistry Greener

Chemists can create new molecules by linking together small chemical building blocks but controlling invisible substances so that they bond in the desired manner is much difficult. The Nobel Prize in Chemistry for 2021 was ... Read more

One Step Closer to Supermassive Black Holes

Uncovering the truths that the heart of black holes conceal has been on the chase since the late 1900s. The prediction for the existence of black holes dates even further. For many years, we considered the slightest chance to ... Read more