ගුරුමෑණිවරුන්ට ගුරුපියවරුන්ට උපහාරයක් ම වේවා !

ගුරු සේවය සදාකල් පිදේවා, ගෞරව බුහුමානයට පාත්‍ර වේවා !   වරද දුටු තැන පෙන්නුවා යළි යළිත් ... Read more
Tagged : / /