සාපයක් ලද කතක් 

දෙනෙතට උනපු කඳුළැලි උහුලන්න බැරි තරමට හිත හයිය කර ගත්තාට දෙතනට උරපු කිරි කඳු උහුලන්න ... Read more

ඈ අම්මා නම් වන්නී ය..

ඔබ අප දිවි ගෙවන ලෝක ධාතුව තුළ "අම්මා" තරම් ආදරයෙන්, සෙනෙහසෙන් කට පුරා හඬ ගා කියන්නට හැකි තවත් ... Read more