සාපයක් ලද කතක් 

දෙනෙතට උනපු කඳුළැලි උහුලන්න බැරි තරමට හිත හයිය කර ගත්තාට දෙතනට උරපු කිරි කඳු උහුලන්න ... Read more