පූදින මල් කැකුළුවල ළමා ලෝකය තුරුණු ඇසින්…

පුංචි කාලෙ අපේ ලෝක ළමා දිනය බැඳුණෙ අකුරු කරපු ඉස්කෝලෙ එක්ක. රස ම රස අයිස්ක්‍රීමක් කන ... Read more

අසීමිත ප්‍රේමය වෙනුවෙන්…

ආදරය කියන වචනය ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන ලස්සන කතාවක් අපි හැමෝටම තියෙනවා. එක එක අයට එක එක විදියට දැනෙන ... Read more
Tagged : /