ඇළපාත-ගජමන් වෘතාන්තය

සොඳුරු කිවිඳිය මියගිහින්, අදට (දෙසැම්බර් 15) හරියටම අවුරුදු 205ක් !!! සිංහල කවියට ළබැඳි ... Read more