නර්තනාවී වෙත ලියූ චම්පු කාව්‍යයක්…

හැම ලයිට් කපන පැය දෙකාහමාරක ම මට කවි සිතිවිලි පහළ වෙනවා. හවස් යාමයේ ඉර බැස යන, සඳ ... Read more

Tagged : / /