හිමි – අහිමි රේඛාව

සත් මහල් ප්‍රාසාද මැද සොමි කිරණ දිලෙන සඳ සසර හමු වූ විලසට පැමිණ, නික්මී ගිය ද මිනිස් - යක් - දෙව් ... Read more

ඔබත් සැබෑ ආදරවන්තයෙක් ද / ආදරවන්තියක් ද…?

සිහින ලෝකයෙන් ආදරයක් සෙවීම          මේ ඇබැද්දිය වෙන්නෙ නම් ආදර කතා අඩංගු නවකතා සහ ... Read more
Tagged : / /