බලා හිඳින්නම් දේවී…

බෝගම්බර දිය පතුලේ සැතපෙන මගෙ දේවී ඈ මුව පිපි සුමුදු සිනා මා හද හඬවාවී...   ඔබෙ සුසුමන් ... Read more