ගිලෙන මතුවන හැගුම් අතරින් කෙළි හටනේ තරගෙට පැද්ද මැෂින් ඔරු

ජලයේ කෙළිලොල්ම ක්‍රීඩාව ලෙස රුදුරු ජල කඳ තරණයේ මතු කරනා මංමාවත් තුල කිඳා බැස ජය ගොස ... Read more

ඔරු පැදීමට නව මුහුණුවරක්….

මාර්තු මස 09 වන දින, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය නවක සිසුන්ගේ ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩා තරඟය ජයග්‍රාහී තියුණු ... Read more
Tagged :