හේතුවක් නොදැණුනත් පන්හිඳත් හඬනවා

සඳකටත් පායන්න අඳුර මඟ කියනවා තරු ළඟත් හැංගිච්ච හීනයක් තියෙනවා හැම ගඟම ගලාගෙන සයුරටම ... Read more
Tagged : /

පෙරවදන ඇති පසුවදන නැති නිමා වූ පෙම් කතාවක්

හිමිවෙලා අහිමිවී මඟහැරුණු ප්‍රේමයක් තිබේ හැම හදවතක යටගැහුණු රාවයක් ප්‍රේමයට නැත මාන කියා ... Read more
Tagged : /