අත්වැරදීම

“ආචාර්ය රසල් දෑස් අදහාගත නොහැකි ව සිය පරිගණක තිරය දෙස බලා සිටියේ ය. එදින උදෑසන සුපුරුදු පරිදි ... Read more