මලට වෙනවා දාලා යන්නට රැකපු නටුවත් හැරදා

පිපුණු මලකට හිතුණෙ නෑ පරවෙන්න කවදාකත් උස ම අත්තක ඉඳන් හිනැහු‌‌‌ණෙ ඔච්චමට හැමදාමත් යට ම ඉඳගෙන ... Read more