නංගියේ ඔබ කොහිද දැන්, නෑ කලෙකින් දුටුවේ

සිවු වසරකට පෙර මා කැම්පස් එද්දී මතකයි නුඹ ව දුටුවා පාරේ මැද දී අතු ගා රැස් කරන කොළ ඉති බිමට ... Read more
Tagged :