රාවණ මහරජු උඩුගුවන ආක්‍රමණය කළ දා

ශ්‍රී ලාංකික අභ්‍යවකාශ හා තාරකා විද්‍යාවේ ඉතිහාසය වසර 5000 ක් තරම් ඈතට දිවයන්නකි. ලිඛිත සාක්ෂි හමු ... Read more

මාතෘ භූමිය පූජනීය යි වන්දනීය යි මන නන්දනීය යි. …!

අතීත හෙළ ජනතාවගේ ගරු ගාම්භීර දේශාභිමානී හැඟීමක ඔල්වරසන් හඬ මුවඟින් රැව් පිළිරැව් ... Read more

Effectiveness of Sri Lankan funeral rituals in enduring death and bereavement

Funerals, death, grief; these are few things we have been experiencing during the past few days. The unfortunate events occurred on Easter Sunday led to the loss of many innocent lives. The living relatives of the deceased, even though utterly devastated, ... Read more