වෙනස් නොවෙනා බැඳීමක්

තෙරක් නොපෙනෙන අහස් වියනේ සදා දිදුලන තාරකාවිය සඳක් නැතිදා බොහෝ අගනා රටා මවනා සිත්තරාවිය දනන් තුඩ ... Read more
Tagged : / / /

තාරකාවක් ශක්තිය නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද-2?

තාරකාවක පූර්ව හා ප්‍රධාන අනුක්‍රමණ පරිණාමන අවධින් හි තාරකාවේ ශක්තිය නිපදවීමේ ... Read more

Tagged : /

තාරකාවක් ශක්තිය නිපදවාගන්නේ කෙසේද?

විශ්වයේ පවතින සෑම තාරකාවක්ම තමන් විසින්ම ශක්තිය නිපදවා ගන්නා ඒකකයකි. ඒ අනුව විශ්වයේ ... Read more

Tagged :