ජල බිඳිති පවා උණුසුම් කළ SLUG පිහිනුම් තරගාවලිය…

නිල් දියකඳ බිඳිමින් මින් දද ලෙස    පෙරට ජය පැතුමින් එකම හඬින් ගොස    ඉදිරියට සරසවි මංගල්ලයෙ පිරි ... Read more
Tagged : / /